Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VIII/36/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz.319, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1804) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust.1, 2, art. 128 ust. 2, i art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014), z 1999 r. Dz. U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, z 2000 r. Dz. U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz.550 i Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145 poz. 1623, oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 363, Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676, Nr113 poz. 984, Nr 156 poz. 1300, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,poz 1685,Nr 213,poz. 1802, Nr 214,poz 1806,Ńr 216,poz.1824),


Rada Gminy w Kowiesach uchwala, co następuje :


§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kowiesy na okres roku kalendarzowego 2003 .

§ 2. Określa się dochody budżetu Gminy w wysokości 3.793.416,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Określa się wydatki budżetu Gminy w wysokości 4.228.416,-zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.1. Przypadająca do spłaty rata kredytu w kwocie 35.000,-zł, sfinansowana zostanie z dochodów roku bieżącego przewyższających planowane wydatki.
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 470.000,-zł, zostaną pokryte pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 41.924,-zł.

§ 6.1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości 287.087,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gminy w wysokości 287.087,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.
Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Prognozuje się kwotę długu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11.Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.Ustala się dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji i określa się jej wysokość na kwotę 3 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.Określa się plan nakładów na inwestycje wieloletnie , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 15.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek
do wysokości 100.000,-zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 16.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami w obrębie rozdziałów i przeniesień wydatków między rozdziałami w obrębie działów.

§ 17.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,- zł.

§ 18.Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 400.000,-zł, oraz do spłat zobowiązań gminy.

§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1)
przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. do 31 sierpnia 2003 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale;
2)
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunku budżetowego w szczegółowości do dnia 31marca 2004 r.

§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący
Rady Gminy /-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13432
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:57:00