Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2023-03-29 18:50

Nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Kowiesy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2023-03-16
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2023-03-16 14:54

Informacja o przystąpieniu Gminy Kowiesy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Kowiesy informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Gmina Kowiesy przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-08 12:15

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-08 12:17

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 22 sierpnia 2022 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie  projektu statutu sołectw

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie  projektu statutu sołectw   

 Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kowiesy w przedmiocie projektu statutu sołectw przeprowadzono w terminie  od 15 lipca 2022 roku  do 14 sierpnia 2022 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu sołectw,  których formularz został udostępniony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl ;

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl ;

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy w siedzibie urzędu.

Wypełniony formularz należało złożyć  poprzez:

1) przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85 96-111 Kowiesy (decydowała data wpływu);

2) złożenie na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu;

3) przesłanie skanu elektronicznie na adres e-mail: urzad@kowiesy.pl   .

 W terminie przeprowadzania konsultacji nie złożono żadnych pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu stanowiącego przedmiot konsultacji.

Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

 

Wójt Gminy


Jarosław Pepka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2022-08-22
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2022-08-23 10:15
 • zmodyfikował: Urszula Wieteska
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-23 10:16

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOWIESY z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 12  lipca 2022 r.

w sprawie konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz uchwałą nr XL/230/18 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kowiesy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3162) i uchwałą nr XLI/219/22 Rady Gminy Kowiesy z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

I. Przedmiot i podmiot konsultacji:

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu statutu sołectw.

W konsultacjach biorą udział wszyscy mieszkańcy Gminy Kowiesy.

II. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje trwają od 15 lipca 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.

III. Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnych opinii lub uwag do projektu statutu sołectw,  których formularz zostanie udostępniony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl         ;

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl         ;

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy w siedzibie urzędu.

Wypełniony formularz należy złożyć  poprzez:

1) przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy Kowiesy, Kowiesy 85 96-111 Kowiesy (decydować będzie data wpływu);

2) złożenie na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu;

3) przesłanie skanu elektronicznie na adres e-mail: urzad@kowiesy.pl          .

w terminie przeprowadzania konsultacji.

IV. Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

 

 

Wójt Gminy

Jarosław Pepka

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 24 marca 2020 r.

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości

  Konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce) -  skierowane do mieszkańców wsi Chełmce;

2) Chojnatka (osada) - skierowane do mieszkańców  wsi Chojnatka;

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), Dębniak (część wsi Jeruzal), Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal), Klin (część wsi Jeruzal) - skierowane do mieszkańców  wsi Jeruzal;

4) Huta Zawadzka (wieś) -  skierowane do mieszkańców  wsi Zawady;

5) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) - skierowane do mieszkańców  wsi Turowa Wola;

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska) -  skierowane do mieszkańców  wsi Wycinka Wolska;

7) Politowizna (część wsi Paplin) - skierowane do mieszkańców wsi Paplin

 - przeprowadzone w formie ankiet zawierających pytanie/a konsultacyjne odbyły się w terminie od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.

 
W okresie przeprowadzania konsultacji ogółem wpłynęło 170 ankiet w tym 167, w których opowiedziano się za zniesieniem i/lub przeciw zniesieniu nazwy miejscowości i 3 ankiety, w których nie zajęto stanowiska.

Zbiorcze zestawienie wyników  konsultacji  przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

wieś

Liczba mieszkańców poszczególnych wsi biorących udział w konsultacjach

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach a nie zajęli stanowiska

Urzędowa nazwa miejscowości wnioskowana do zniesienia

Liczba głosów za zniesieniem

Liczba głosów przeciw zniesieniu

 
 

1

Chełmce

31

0

Chełmce- Towarzystwo (część wsi Chełmce)

31

0

 

2

Chojnatka

8

0

Chojnatka (osada)

8

0

 

3

Jeruzal

21

0

Chorbów (część wsi Jeruzal)

20

1

 

Dębniak (część wsi Jeruzal)

18

3

 

Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal)

20

1

 

Klin (część wsi Jeruzal)

20

1

 

4

Zawady

42

0

Huta Zawadzka (wieś)

42

0

 

5

Turowa Wola

22

0

Jaśminówka (część wsi Turowa Wola)

22

8

 

Nastyczówka (część wsi Turowa Wola)

22

8

 

6

Wycinka Wolska

22

0

Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska)

22

0

 

7

Paplin

24

3

Politowizna (część wsi  Paplin)

16

5

 

 

Wójt Gminy

/-/ Jarosław Pepka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2020-03-24
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-03-24 10:14
 • zmodyfikował: Urszula Wieteska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 10:27

Ogłoszenie
Wójta Gminy Kowiesy

z dnia 27 lutego 2020 r.

o konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości


Wójt Gminy Kowiesy zaprasza mieszkańców Gminy Kowiesy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

I.        Przedmiot i podmiot konsultacji społecznych.

  Konsultacje społeczne w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości:

1) Chełmce-Towarzystwo (część wsi Chełmce) -  skierowane do mieszkańców wsi Chełmce;

2) Chojnatka (osada) - skierowane do mieszkańców  wsi Chojnatka;

3) Chorbów (część wsi Jeruzal), Dębniak (część wsi Jeruzal), Jeruzal Poduchowny (część wsi Jeruzal), Klin (część wsi Jeruzal) - skierowane do mieszkańców  wsi Jeruzal;

4) Huta Zawadzka (wieś) -  skierowane do mieszkańców  wsi Zawady;

5) Jaśminówka (część wsi Turowa Wola), Nastyczówka (część wsi Turowa Wola) - skierowane do mieszkańców  wsi Turowa Wola;

6) Nowe Zawady (część wsi Wycinka Wolska) -  skierowane do mieszkańców  wsi Wycinka Wolska;

7) Politowizna (część wsi Paplin) - skierowane do mieszkańców wsi Paplin.

II.      Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje trwają od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.

III.      Forma przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie ankiet zawierających pytanie/a konsultacyjne, których formularz zostanie udostępniony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy: www.bip.kowiesy.pl ;

2) na stronie internetowej Gminy Kowiesy: www.kowiesy.pl ;

3) w Biurze Rady Gminy Kowiesy - pok. nr 17.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy pok. nr 15 w terminie przeprowadzania konsultacji.

VI.  Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

 

    Wójt Gminy

/-/ Jarosław Pepka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Urszula Wieteska
  data publikacji: 2020-02-28 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-08 12:21:24