Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 24h radni są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  • zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  • dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  • mieniu ruchoym o wartości powyżej 10.000 zł,
  • zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.0000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składa się w dwóch egzemplarzach.

Radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w termini 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowe radni sa obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskano mandat.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Zgodnie z art. 24i ustawy o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, za wyjątkiem części B zawierającej informacje dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. Jawne informacje, zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 24j cytowanej ustawy radni są obowiązani również do złożenia oświadczenia o działalnosci gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Radni, których małzonkowie w okresie pełnienia funkcji zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywac czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego są obowiązani poinformować o tym fakcie osobę, której składają oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego lub oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka na terenie gminy i umowach cywilnoprawnych zawartych z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi, a także informacji o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego w wymaganych terminach powoduje utratę diety do czasu złożenia wymaganych oświadczeń lub informacji. 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-12 08:52:57