Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 61 Konstytucji RP gwarantuje prawo każdemu obywatelowi do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej – rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.

3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ I ZOBOWIĄZANE DO JEJ UDOSTĘPNIENIA

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie - nie można żądać od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, a także dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Krąg podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej jest szeroki – zalicza się tu władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, zaś ich zamknięty katalog określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Istnieją pewne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Po pierwsze, w sytuacji, gdy istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Po drugie, jak wskazano powyżej, nie ma obowiązku udostępniania wnioskodawcy informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy nie wykaże on szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji. Po trzecie, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Po czwarte wreszcie, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, jednakże ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. W trzech ostatnich przypadkach podmiot zobowiązany wydaje decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej.
W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o niniejszym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.

5. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:
publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym - jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona; pisemny lub ustny wniosek – jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana bez pisemnego wniosku; w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też poprzez zainstalowanie w takich miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją publiczną; wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów; organy te maja obowiązek zapewnić środki lokalowe lub techniczne do wykonywania tego prawa.

6. TRYB WNIOSKOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W URZĘDZIE GMINY KOWIESY

6.1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w trybie wnioskowym ma miejsce po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Postępowanie prowadzone w tym trybie jest postępowaniem uproszczonym i niesformalizowanym; jest to postępowanie, do którego przepisy kpa stosuje się tylko odpowiednio i to tylko w ograniczonym zakresie.

6.2. Termin udostępnienia informacji publicznej

Informacji publicznej udziela się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku. Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (również w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

6.3. Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób zgodny z wnioskiem. Można więc udostępnić informację publiczną w postaci kserokopii, wydruku, zapisu na dyskietce lub płycie CD, ewentualnie przesłać na adres mailowy wnioskodawcy. Zdarzyć się jednak może, że udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem nie będzie możliwe z powodu braku środków technicznych, niezbędnych do realizacji wniosku. W takiej sytuacji podmiot udostępniający powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

6.4. Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne; nie można żądać od wnioskodawcy opłaty za jej udostępnienie. Jeżeli jednak zdarzy się, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot zobowiązany poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości należy wnioskodawcę powiadomić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku. Jeżeli uiści on żądaną opłatę, informacja publiczna zostaje udostępniona; jeżeli zmieni wniosek – rozpatruje się go na nowo, a jeśli go wycofa – postępowanie o udostępnienie informacji publicznej traktuje się tak jakby nie zostało wszczęte. Jeżeli jednak wnioskodawca w żądanym terminie nie zachowa się w sposób wskazany powyżej, podmiot udostępnia informację publiczną i jednoczenie wysyła do wnioskodawcy postanowienie o opłacie, które stanowić będzie ewentualny tytuł egzekucyjny.

6.5. Decyzje wydawane w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej

Jeżeli wnioskodawca zażąda udostępnienia informacji publicznej chronionej lub, jeżeli organ uzna, iż w danym przypadku chodzi o informację publiczną przetworzoną, a wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w jej uzyskaniu lub, gdy umarza się postępowanie o udostępnienie informacji publicznej, podmiot zobowiązany wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od powyższych decyzji, zgodnie z wymogami kpa, przysługuje wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego - z tą różnicą, iż przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi, sąd zaś ma jedynie 30 dni na jej rozpatrzenie. Natomiast podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłącznie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-07 22:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-24 14:38

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-24 14:56

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9633
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-01-24 15:16:02