Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

„3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”

 

udostępnia się Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Gminy Kowiesy VIII kadencji (2018-2023) – kierowanych do Wójta Gminy Kowiesy oraz udzielonych odpowiedzi:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej ;
  2. na stronie internetowej  gminy: www.kowiesy.pl ;
  3. oraz do wglądu w Biurze Rady Gminy – pok. Nr 17.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-01-04 19:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 19:32

Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Gminy Kowiesy VIII kadencji (2018-2023)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4415
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-04 19:32:00