Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XVIII/82/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 17 marca 2004 roku.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568/ oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust.1, 2, art. 128 ust. 2, i art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851/Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1. Uchwala się budżet Gminy Kowiesy na okres roku kalendarzowego 2004. § 2. Określa się dochody budżetu Gminy w wysokości 4.227.875,- zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.§ 3. Określa się wydatki budżetu Gminy w wysokości 5.049.390,- zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.§ 4.1.Planowany deficyt budżetowy w kwocie 821.515,- zł oraz spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok bieżący w wysokości 93.786,- zł, zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 650.000,- zł oraz wolnych środków w wysokości 265.301,- zł.2. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 3.§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,- zł.§ 6.1.Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 185.411,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,2.Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.§ 7. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 185.411 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.§ 8.Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.§ 9.Prognozuje się kwotę długu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.§ 10.Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.§ 11.Określa się plan przychodów i wydatków środka specjalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.§ 12.Ustala się dotację podmiotową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu sportu i rekreacji i określa się jej wysokość na kwotę 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.§ 13. Określa się plan nakładów na inwestycje wieloletnie , zgodnie z załącznikiem Nr 12.§ 14.Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.§ 15.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100.000 ,- zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.§ 16.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami w obrębie rozdziałów i przeniesień wydatków między rozdziałami w obrębie działów.§ 17. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 ,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000 ,- zł.§ 18.Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000 ,- zł, oraz do spłat zobowiązań gminy.§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:1)przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r. do 31 sierpnia 2004 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale;2)przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunku budżetowego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale do dnia 31marca 2005 r.§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 21.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę na tablicy ogłoszeń.Przewodniczący Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-17 13:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:34

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 13:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8259
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:22:54