Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kowiesy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kowiesy.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 62 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. W strukturze Biuletynu istnieje 39 podstron, których tytuły powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane i indywidualizowane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Słoma, sekretarz@kowiesy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 831 70 26, +48 604 444 934. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kowiesy mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, częściowo przystosowanym do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części wsi Kowiesy, bezpośrednio przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Naprzeciwko budynku Urzędu Gminy znajduje się przystanek autobusowy. Do urzędu można dojechać korzystając z komunikacji PKS lub własnego środka transportu.

Brak jest ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Gminy przy drodze powiatowej znajdują się zatoczki parkingowe. Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku miejsc przed urzędem istnieje możliwość zaparkowania na placu za Urzędem Gminy. 
Do wejścia do budynku prowadzi chodnik o długości 5 metrów, a następnie 6-stopniowe schody z poręczą po prawej stronie. W odległości 11 metrów od chodnika prowadzącego do wejścia głównego zlokalizowany jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony w obustronne poręcze.

Na parterze budynku znajdują się: sala konferencyjna, kasa oraz część biur urzędu (Skarbnik Gminy, Referat Finansowy, stanowisko ds. gospodarki komunalnej, stanowisko ds. ochrony środowiska i pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. gospodarki odpadami. Pozostałe biura Urzędu Gminy znajdują się na I piętrze. Na I piętrze mieści się również biuro Gminnego Zespołu Oświaty.

Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w pokoju nr 7. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danej komórki, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

Drzwi urzędu po otwarciu drugiego skrzydła są dostępne dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Otwarcie drugiego skrzydła wymaga pomocy pracownika urzędu. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Gminy przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu - tel. +48 46 831 70 26. Drzwi wejściowe są w trakcie dostosowywania dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Gminy znajdujemy się w holu głównym, na przeciwległej do drzwi ścianie znajduje się tablica informacyjna z opisem stanowisk i referatów. Na wprost wejścia w holu znajduje się pokój nr 7. Kierując się dalej w lewo mieści się korytarz prowadzący do Referatu Finansowego, kasy i stanowiska ds. gospodarki komunalnej. Schody prowadzące na I piętro znajdują się po lewej stronie (od wejścia należy kierować się w lewą stronę).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Referatach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.
Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest w trakcie dostosowywania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem). Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: urzad@kowiesy.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Budynek Urzędu Gminy posiada drugie wejście zlokalizowane w tylnej części nieruchomości. Jest to wejście dla pracowników urzędu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-30 22:33

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-29 15:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8881
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-29 15:06:24