Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr III/13/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 rokuw sprawie  uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /j. t Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271/ r. w związku z art. 5 ust. 1, art. 7, ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683/Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w 2003 roku w następującejwysokości:1. od gruntów: a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,c/ pozostałych - 0,15 złod 1 m2 powierzchni2. od budynków lub ich części:a/ mieszkalnych - 0,30 złod 1 m2 powierzchni użytkowejb/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynkówmieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- od 1 m2 powierzchni użytkowejc/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotukwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł- od 1m2 powierzchni użytkowej, d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresieudzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46 zł- od 1 m2 powierzchni użytkowej,e/ pozostałych - 4,00 zł- od 1 m2 powierzchni użytkowej3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1pkt 3i ust. 3-7.§ 2. 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i pozostałepołożone na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą. 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości garaże w gospodarstwach rolnych3.Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle przewodów siecirozdzielczej wody wykorzystywane do celów zaspokajania zbiorczych potrzeb mieszkańców gminy4.Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty , budynki i budowlenależące do Ochotniczych Straży Pożarnych i służące do wykonywania zadań gminy.§ 3. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osóbprawnych , jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/149/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 06 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2002 roku.§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującąod 1 stycznia 2003 roku.PrzewodniczącyRady Gminy/-/ Dariusz Sobczak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-08 15:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036067
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony