Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XV/73 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku
 

w sprawie  uchwalenia stawek podatku od posiadanych psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568)  w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. 96, poz. 874, Nr 110. poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 10,00 zł,- za jednego psa.

§ 2. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, dla psa powyżej 6 miesięcy życia - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku, w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadanych psów obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.

§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-18 15:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26649
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23