Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/105/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowiesy.

Na podstawie art.18 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kowiesy dla obszaru wsi :
Zawady - załącznik nr 1,
działki nr ewid. 37/2 i 38/2 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej.
Zawady - załącznik nr 2,
działki nr ewid. 3/2,4/2,5/2,6/2,7/2 - część, 10/2,11/2,12/2, 13 ( część ), 16 ( część ), 17/2,18/8 z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Wola Pękoszewska - załącznik nr 3,
część działek nr ewid. 136 - 150 położonych przy drodze krajowej nr 70 z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Zawady - załącznik nr 4,
działki nr ewid. 130/1,130/3, 130/4 i 131 z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Zawady - załącznik nr 5,
działki nr ewid. 219/3 i 219/5 z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej.
Kowiesy - załącznik nr 6,
działki nr ewid. 96/2,97/2,98/2,99/2,100/2,101/2,102/4( część ) z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej,
działka nr ewid. 93/3 z przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i tereny zabudowy usługowej.
Chrzczonowice - załącznik nr 7,
działki nr ewid. 93/1,93/2,93/3,93/4 i 72 ( część ) z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej.
2. Granice terenu objętego zakresem planu określono na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu będzie określenie :
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
wymagań wynikających z potrzeb przestrzeni publicznych,
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,
stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości powstałej w związku z uchwaleniem planu,
granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
granic obszarów wymagających przekształceń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy


/-/
Dariusz Sobczak

UZASADNIENIE
Po wykonaniu przez Wójta Gminy Kowiesy analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, ustalono co następuje :obszary funkcjonalno - przestrzenne wyznaczone w studium określają cele i kierunki polityki przestrzennej gminy, w których dopuszcza się realizację obiektów produkcyjno - usługowych,
wymagania inwestorów przyczyniają się do przygotowania odpowiednich terenów pod ich inwestycje co powoduje wymóg opracowania planu miejscowego dla tych terenów i przeznaczenia ich pod funkcję usługową i produkcyjno-usługową.
Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Wójt Gminy uznał, że cechy obszaru będącego przedmiotem niniejszej uchwały sprzyjają działaniom na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich i tym samym pozyskiwanie dodatkowych dochodów zasilających budżet gminy.Wobec powyższych ustaleń, Wójt Gminy uznał, że zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stworzy właściwe warunki przestrzenne dla realizacji obiektów usługowych i produkcyjno - usługowych.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-15 11:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 09:21:07