Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXIV/106/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 02 grudnia 2004 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy
do naliczania podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art.6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr110, poz. 1039/


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:


§ 1.
1.Obniża się średnią cenę skupu żyta z 37,67,- zł - za 1q ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. / M.P Nr 43, poz. 765/ do ceny 34,00,- za 1q.
Ustalona w ust. 1 cena skupu żyta stanowi podstawę do naliczania podatku rolnego.
3.


§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XV/67/03 Rady Gminy Kowiesy z dnia 09 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego.


§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-02 10:59
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 13:08
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 10:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 14:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2401745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 12:43

Stopka strony