Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/161/05
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 25 listopada 2005 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KowiesyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla terenów części wsi:

Wola Pękoszewska - załącznik nr 1
działki nr ewid. 162/1, 229, 163 (część)

Turowa Wola - załącznik nr 2
działki nr ewid.123, 124, 125, 126

Paplin - załącznik nr 3
działka nr ewid.201/4

Jeruzal - załącznik nr 4
działka nr ewid.281/1, 282/2

Lisna - załącznik nr 5
część działek oznaczonych nr ewid: 131, 132, 133, 134, 135, 136,139, 140, 141, 143, 146/2,
146/4, 149/2, 150/4, 151, 153, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160,162,
oraz działki o nr ewid: 138, 142, 145/1, 145/2, 149/1, 150/1, 150/2, 161, 163/1, 163/2, 163/3,
163/4, 164, 165,

Kowiesy - załącznik nr 6
działki nr ewid. 112/2, 112/3,112/9, 112/10, 112/11, 114/6, 114/7 (część)

2. Granice terenów objętych zakresem planu określono w załącznikach graficznych nr 1-6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Kowiesy.
Przy sporządzaniu planu należy określić wymagania, o których mowa w art.15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącej podstawę prawną niniejszej uchwały.

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2639
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 10:41

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1596353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-24 08:43

Stopka strony

baner toplayer
klauzula RODO