Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/193/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły niepublicznej.

2. Wysokość dotacji przysługującej na jednego ucznia w szkołach, o których mowa w ust.1 określają przepisy z art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, zwaną dalej ,,organem prowadzącym”, złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień organ dotujący wzywa organ prowadzący do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Niezachowanie pocedury określonej jest równoznaczne z niezaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie gminy.

§ 3. Wysokość dotacji ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem przez organ dotujący zgodności danych przekazanych przez organ prowadzący szkołę.

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.

§ 5. 1. Organ dotujący przekazuje dotację na nastepny miesiąc, obliczoną wg aktualnej liczby uczniów, wykazanej przez organ prowadzący w terminie do 15 dnia każdego miesiąca liczbę uczniów na pierwszy dzień każdego miesiąca, w rozliczeniu miesięcznym, jednakże nie większej niz planowana we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 . Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Organ dotujący przekazuje zaliczkowo 1/12 części należnej dotacji na ucznia nie później niż ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji będą określone w zawieranej corocznie umowie pomiędzy podmiotem dotującym a podmiotem prowadzącym szkołę.

§ 6. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano zaliczkowo część dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca. Rozliczenia dotacji organ prawadzący dokonuję na podstawie liczby uczniów uczęszczających do niepublicznej szkoły, według stanu w ostatnim dniu danego miesiąca.

2. Rozliczenie dotacji sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiącym załącznik Nr 3. Nie przekazanie miesięcznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 spowoduje wstrzymanie udzielenia dotacji na okresy następne.

§ 7. W przypadku nie wykorzystania dotacji podlega ona zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Kowiesy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-09-07 11:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-07 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12850
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:11:04