Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR II/8/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162

poz.1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z

2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165 ust 1 i art 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, MP Nr 69 poz. 962, Dz. U.

Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)Rada Gminy Kowiesy

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy

 Nr XXXVI/178 /06 z dnia 14 marca 2006 roku:

 1. zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 6.322 zł, zgodnie z zał. Nr 1,

 2. zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 6.322 zł, zgodnie z zał. Nr 2,

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:

 1. dochody budżetu – 5.600.737 zł,

 2. wydatki budżetu – 5.770.737 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.827.385 zł,

- wydatki majątkowe roku 2006 w wysokości 943.352 zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-01-15 15:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-15 15:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:59:37