Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr VI/27/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie

Gmin Powiatu Skierniewickiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.167 ust 1 i art 175 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej w kwocie 960,00 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na zadanie polegające na organizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie

Gmin Powiatu Skierniewickiego.

  1. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków finansowych określi

umowa zawarta pomiędzy Wójtem a Zarządem Powiatu w Skierniewicach.

§ 2. Środki finansowe będą zabezpieczone w budżecie Gminy w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w paragrafie 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/- / Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-07-16 10:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-16 10:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56