Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr VI /28/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/64/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337) oraz art. 21 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 168, poz. 1383; z 2003 r. Nr 113 poz. 1069; z 2004r Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626 i z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz. 1193 oraz Nr 249, poz.1833)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:


§1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIV/64/03 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004r Nr 8, poz.104 i

z 2005 r. Nr 33, poz.363) wprowadza się następujące zmiany:

  1. pkt I podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:

1.Zasób mieszkaniowy Gminy Kowiesy składa się z 7 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach:

a) Turowa Wola - Szkoła Podstawowa

-lokal Nr 2 o pow.42 m²

-lokal Nr 3 o pow.31,3 m²

b) Kowiesy – Ośrodek Zdrowia

-lokal Nr 1 o pow. 74,28 m²

-lokal Nr 2 o pow. 50,93 m²

-lokal Nr 3 o pow. 50,08 m²

-lokal Nr 4 o pow. 39,44 m²

-lokal Nr 5 o pow. 63,87 m²


2. Gmina Kowiesy posiada następujące lokale socjalne: lokal Nr 1 o pow. 40m²

i lokal Nr 2 o pow. 40m² położone w miejscowości Lisna Nr 41. ”


2) Punkt II otrzymuje brzmienie „ Plan remontów zasobów mieszkaniowych

w latach 2005-2009 przedstawia tabela:


Lokale mieszkalne

2005 r

2006 r

2007 r

2008 r

2009 r

Szkoła Podstawowa w Turowej Woli

Bieżące remonty

Bieżące remonty

Termomodernizacja budynku

Bieżące remonty

Bieżące remonty

Ośrodek Zdrowia w Kowiesach

Wykonanie odwodnienia terenu, uzupełnienie nawierzchni chodników wokół budynku,

Oczyszczalnia ścieków

sporządzenie dokumentacji na termomodernizację

budynku

Termomodernizacja budynku

Bieżące remonty

Lisna

Adaptacja budynku na lokale mieszkalne

Bieżące naprawy

Bieżące naprawy


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21309
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56