Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kowiesy, 2008.05..20

RG. 1110-2/08

Wójt Gminy Kowiesy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji gminnych i zamówień publicznych 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z uchwalaniem i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowywanie całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji gminnych
 • organizowanie zamówień publicznych dla potrzeb urzędu
 • sporządzanie wniosków do WFOŚiGW, funduszy celowych i innych

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie minimum średnie budowlane, preferowane wyższe
 • co najmniej 3 letni staż pracy
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu: budownictwa, zamówień publicznych i planowania przestrzennego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, ochronie danych osobowych
 • dobry stan zdrowia
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia budowlane
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • dobre umiejętności organizacyjne, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, kreatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie o stanie zdrowia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i umiejętności
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”


 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 6 czerwca 2008 roku do godziny 1600(decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) na adres:

Urząd Gminy Kowiesy

96-111 Kowiesy 85

z dopiskiem na kopercie: „ dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, inwestycji i zamówień publicznych”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel.046-831-70-26


            Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2008.05.20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-05-21 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 13:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966213
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony