Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego

 

RG. 1110-2/07

 

Wójt Gminy Kowiesy

ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego

w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych, w tym:

 • obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu

 • udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa

 • sporządzanie opinii prawnych

 • opracowywanie projektów umów i porozumień

 • bieżąca obsługa prawna stanowisk pracy w Urzędzie Gminy

 • uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego

 • prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami orzekającymi, w których stroną jest Gmina Kowiesy

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 • niekaralność za przestępstwo umyślne

 • nieposzlakowana opinia

 • wykształcenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, rozporządzeniem wykonawczym oraz ustawą o radcach prawnych

 • wpis na listę radców prawnych

 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostce samorządu terytorialnego stopnia podstawowego

 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, w tym znajomość programu LEX, OpenOffice

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność

 • komunikatywność i otwartość

   

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia (obowiązkowe)

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego

 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności

 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne

 • klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kowiesach z podstawowymi informacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej , statutem Gminy, planem finansowym i pozostałą dokumentacją jawną.

 

Komplety dokumentów prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do 19 lipca 2007 roku do godz. 1200. Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy pod adresem:

 

Urząd Gminy Kowiesy

96-111 Kowiesy 85

z dopiskiem na kopercie: „ dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowiesy. Szczegółowych informacji udziela p.o.Sekretarz Gminy, tel.046-831-70-26


Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński

 • autor informacji: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2007.07.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-02 15:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 13:18

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966115
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony