Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr III/15/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 rokuw sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadanych psówobowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /j.t Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271/ w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / j.t Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683/ Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:§1. Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 10,00 zł,- za jednego psa.§2. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku  podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/151/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 06 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od posiadanych psów obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2002 roku.§5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.Przewodniczący Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-08 15:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:04:24