Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała uchylona !
                                                        U C H W A Ł A Nr III/14/2002                                                            Rady Gminy w Kowiesach                                                            z dnia 10 grudnia 2002 rokuw sprawie  okreslenia stawek podatku od środków transportowych obowiąujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 , poz. 984/ oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U z 2002 r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz.1683/Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wwieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łacznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki potaku określa Załącznik Nr 6do niniejszej uchwały.7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływy na środowisko stawki podatku okresla Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.§2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony prezciwpożarowej i służące do wykonania zadań gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.§3. Traci moc uchwała Nr XXIX/150/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2002 r.§4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.Przewodniczący Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5955
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036079
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony