Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała uchylona!

U C H W A Ł A Nr III/12/2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 10 grudnia 2002 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy
do naliczania podatku leśnego w 2003 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 , punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i 153 poz. oraz art. 65, ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz.U z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1682,/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§1. 1.Obniża się średnią cenę sprzedaży drewna z 111,21 zł za 1 m3 ustalonąw Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 roku / M.P Nr 50 poz. 729/ do ceny100zł za 1 m3.2.Ustalona w ust. 1 cena sprzedaży drewna stanowi podstawę do naliczaniapodatku leśnego na 2003 rok.§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującąod 1 stycznia 2003 roku.PrzewodniczącyRady Gminy/-/ Dariusz Sobczak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-08 15:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973690
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony