Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/11/2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania
podatku rolnego w 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / j.t z 2002 r. Dz .U Nr 142, poz. 1271 / oraz art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. o podatku rolnym / Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 Nr 108, poz. 681, z 2001r. Nr 81, poz. 857 z 2002 r. Nr 9. poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1680/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta z 33,45 zł - za 1q ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego z dnia 30 października 2002 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. / M.P Nr 51, poz. 733/ do ceny 33,4 zł, - za 1q.
2. Ustalona w ust. 1 cena skupu żyta stanowi podstawę do naliczania podatku rolnego na 2003 rok.

§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/148/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie obniżenia podstawy do naliczania podatku rolnego w 2002 roku.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-08 15:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5950
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2036068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:11

Stopka strony