Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/80/04
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 17 marca 2004 roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586) oraz art.41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje: § 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kowiesy na rok 2004, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/79/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 lutego 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:1)W dziale "Realizacja programów profilaktycznych" skreśla się punkt 8.2)W Harmonogramie działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem kosztów w gminie Kowiesy w 2004 roku:a)w punkcie 1 kwotę 6.8000 złotych zastępuje się kwotą 6.300 złotych,b)w punkcie 6 dodaje się zdanie: "Wynagrodzenie członków Komisji ustala się na kwotę 80 złotych za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji",c)dodaje się punkt 10 o brzmieniu: "10. Wsparcie finansowe w przypadku utworzenia Centrum Integracji Społecznej - 500 złotych."§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący RadyGminy Kowiesy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-03-17 13:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 10:05

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 13:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:22:54