Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Budżet na 2004 rok

Rok bużetowy 2004

DOCHÓD:      
  Zlecone Własne Suma
  100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 0.00 5,000.00 5,000.00
    10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0.00 5,000.00 5,000.00
    046 Wpływy z opłaty eksploacyjnej 0.00 5,000.00 5,000.00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0.00 57,070.00 57,070.00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0.00 57,070.00 57,070.00
    047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0.00 2,070.00 2,070.00
    075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 45,000.00 45,000.00
    077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0.00 10,000.00 10,000.00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 35,397.00 119.00 35,516.00
    75011 Urząd Wojewódzki 35,397.00 119.00 35,516.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35,397.00 0.00 35,397.00
    236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0.00 119.00 119.00
  400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 0.00 60,000.00 60,000.00
    40002 Dostarczanie wody 0.00 60,000.00 60,000.00
    083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 508.00 0.00 508.00
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 508.00 0.00 508.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 508.00 0.00 508.00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350.00 0.00 350.00
    75414 Obrona Cywilna 350.00 0.00 350.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 350.00 0.00 350.00
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0.00 61,500.00 61,500.00
    01095 Pozostała działalność 0.00 1,500.00 1,500.00
    075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0.00 1,500.00 1,500.00
    01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0.00 60,000.00 60,000.00
    083 Wpływy z usług 0.00 60,000.00 60,000.00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 0.00 1,256,091.00 1,256,091.00
    75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 15,010.00 15,010.00
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 10.00 10.00
    035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0.00 15,000.00 15,000.00
    75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz. 0.00 892,228.00 892,228.00
    031 Podatek od nieruchomości 0.00 460,000.00 460,000.00
    032 Podatek rolny 0.00 302,000.00 302,000.00
    034 Podatek od środków transportowych 0.00 55,000.00 55,000.00
    036 Podatek od spadków i darowizn 0.00 15,000.00 15,000.00
    037 Podatek od posiadania psów 0.00 500.00 500.00
    045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0.00 6,000.00 6,000.00
    050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 25,000.00 25,000.00
    091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 9,000.00 9,000.00
    033 Podatek leśny 0.00 19,028.00 19,028.00
    043 Opłata targowa 0.00 200.00 200.00
    75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0.00 15,000.00 15,000.00
    041 Wpływy z opłaty skarbowej 0.00 15,000.00 15,000.00
    75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0.00 333,853.00 333,853.00
    001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0.00 332,853.00 332,853.00
    002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0.00 1,000.00 1,000.00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2,557,684.00 0.00 2,557,684.00
    75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1,680,573.00 0.00 1,680,573.00
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1,680,573.00 0.00 1,680,573.00
    75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 877,111.00 0.00 877,111.00
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 877,111.00 0.00 877,111.00
  851 OCHRONA ZDROWIA 0.00 45,000.00 45,000.00
    85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0.00 45,000.00 45,000.00
    048 Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż alkoholu 0.00 45,000.00 45,000.00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 14,076.00 0.00 14,076.00
    90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg 14,076.00 0.00 14,076.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14,076.00 0.00 14,076.00
  852 POMOC SPOŁECZNA 135,080.00 0.00 135,080.00
    85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2,100.00 0.00 2,100.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2,100.00 0.00 2,100.00
    85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 40,000.00 0.00 40,000.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 40,000.00 0.00 40,000.00
    85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 7,800.00 0.00 7,800.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7,800.00 0.00 7,800.00
    85219 Ośrodki pomocy społecznej 85,180.00 0.00 85,180.00
    201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85,180.00 0.00 85,180.00
SUMA DOCHÓD: 2,743,095.00 1,484,780.00 4,227,875.00
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:50

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-04-11 08:50 przez Administrator Systemu: wpis tytułu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2139
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-04-11 08:51

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966175
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony