Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXIV/107/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach
i deklaracji na podatek leśny .

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 707, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / Dz. U Nr 200, poz. 1682, Nr 216 poz. 1826/,


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XV/68/03 Rady Gminy Kowiesy z dnia 09 grudnia 2003r, w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-02 11:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 13:12
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 11:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 14:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2401755
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 12:43

Stopka strony