Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIII/163/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kowiesy
w sezonie zimowym 2005/2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art.19 ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt. 4 w związku z art.4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 163, 1362, Nr 163, poz. 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440, Nr 172, poz. 1441, Nr 179, poz. 1486) oraz art.5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady oraz kolejność odśnieżania dróg gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy Kowiesy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 11:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:41:39