Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIII/154/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 listopada 2005 r.


w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz. 1291 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -3,61 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -0,10zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 14,00 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,58 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,61 zł,
e) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej:
- pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,00 zł,
- domki letniskowe - 6,17 zł.
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) budynki gospodarcze lub ich części położone na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę, z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą,
2) nieruchomości lub ich części:
- zajęte na potrzeby wykonywania zadań statutowych gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
- wykorzystywane na garaże w gospodarstwach rolnych,
3) sieci rozdzielcze wody służące do zaspokajania zbiorczych potrzeb mieszkańców gminy, zgodnie z zadaniami gminy,
4) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów przeciwpożarowych i służące do wykonywania zadań statutowych gminy, z wyłączeniem zajętych na działalność gospo-darczą.§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/108/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 341, poz. 3387 z dnia 17.12.2004 r.).

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.Przewodnicząca
Rady Gminy


/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-25 10:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18731
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:41:39