Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

Uchwała nr XXXIX/194/2006

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kowiesy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, MP Nr 69 poz. 962, Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708)oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Kowiesy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

 1. należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
 3. ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
 5. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust.1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

 1. Wójt Gminy Kowiesy, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 500 zł.
 2. Wójt Gminy Kowiesy po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy, jeżeli kwota należności wynosi od 500,01 zł do 1000 zł,
 3. Wójt Gminy Kowiesy po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 1.000 zł

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – ustalone na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt Gminy działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatności całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. Od należności głównej o charakterze administracyjnym, której termin zapłaty odroczono lub które rozłożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek ustawowych za zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych liczonych od dnia złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagana natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
 2. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,
 3. w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 8. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy o podjętych decyzjach umorzenia należności w sprawozdaniach z działalności Wójta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-09-07 11:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12849
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:11:04