Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR V/22/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337)) i art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz.1592, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r Nr 25, poz. 162.)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Wykonując obowiązki wynikające z art. 56 ust. 2 powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów powiadamia się Panią Beatę Heleniak - Skarbnika Gminy Kowiesy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Kowiesy w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” .

2. Wzór oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ust. 1 określony został w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 25, poz.162 z późniejszymi zmianami) oraz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji publicznej.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Kowiesy do doręczenia niniejszej uchwały Pani Beacie Heleniak- Skarbnikowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

       /-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 10:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7537
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 08:43:10