Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR VI/31/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 205 r Nr 113, poz. 957, Nr 130, poz. 1087)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki, w części dotyczącej objęcia tym obszarem terenu gminy Kowiesy.

§ 2. Rada Gminy Kowiesy stwierdza, że włączenie przedmiotowego terenu do Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki jest zbędne z uwagi, iż obszar ten podlega już ochronie prawnej z tytułu położenia w granicach otuliny Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 11:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21258
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:15:56