Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr IX/41/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 4 września 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 237) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91D pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 80, poz. 542) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach

Rada Gminy Kowiesy uchwała, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kowiesy wynosi 22 godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Pawlak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 13:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-19 13:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10698
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:05:26