Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Kierownik GOPS: Sylwia Borowiec

Miejscowość: Kowiesy
Adres: 86
Poczta: 96-111 Kowiesy
Województwo: łódzkie
Powiat: skierniewicki

Telefon: 46 831 74 74
Fax:  
e-mail: gops@kowiesy.pl 

Czas pracy:

poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30

czwartek: 7:30 - 17:30

piątek: 7:30 - 14:30

Zakres działania:
Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo doświadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

 

 


 

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach reprezentowany przez Kierownika, ul. 96-111 Kowiesy, Kowiesy 86

Dane Inspektora Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@kowiesy.pl  z dopiskiem „GOPS Kowiesy” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawaprawna przetwarzania

§  wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r., ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r., ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r., ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO

§   dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

§   realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

§   w przypadku przetwarzania danych wykraczających poza wymóg ustawowy lub poza zakres wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

§   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

§   banki (realizacja płatności),

§   podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

§   Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

§   do czasu wycofania zgody,

Prawa związane z danymi osobowymi

§   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

§   jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

§   prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

§   Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym,

§   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-07 22:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-08-01 15:18

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34295
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-07 11:48:58