Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych

Kowiesy, 04.07.2011r.

RG.0008.2.2011

Ogłoszenie Wójta  Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są pełnoletni mieszkańcy sołectw Gminy Kowiesy.

1.   Przedmiot konsultacji: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. § 19 ust. 1 statutów sołectw stanowiących załączniki nr 1 - 24 do uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy stanowi, że zebranie wiejskie jest upoważnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania osób. Zgodnie z § 19 ust. 2 statutów sołectw w przypadku braku określonego powyżej quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się w drugim terminie wyznaczonym przez mieszkańców obecnych na pierwszym zebraniu i jest prawomocne, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Z uwagi na niską frekwencję mieszkańców sołectw na zebraniach wiejskich proponuje się zmianę postanowień § 19 ust. 2 statutów, by w przypadku braku quorum, zebranie mogło odbyć się w drugim terminie tego samego dnia pół godziny później i było prawomocne, bez względu na liczbę   mieszkańców w nim uczestniczących.

2.      Termin konsultacji: od 19 do 25 lipca 2011r.

Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji wyłożony zostanie do publicznego wglądu w okresie konsultacji: 

 • w Biurze Rady Gminy; 
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kowiesy.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej; 
 • u sołtysów sołectw Gminy Kowiesy oraz na tablicach ogłoszeń tych sołectw. 

3.      Forma konsultacji: 

 • kierowanie do Wójta pisemnych opinii, wniosków i uwag mieszkańców sołectwa do projektu uchwały; 
 • zgłoszenie przez mieszkańców uwag i wniosków do projektu uchwały do Przewodniczącej Rady Gminy. 

Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały zmieniającej statuty sołectw dotyczą oddzielnie każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy.

 Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Kowiesy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw.

            Wójt Gminy

/-/ Andrzej Józef Luboiński

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kałamajska-Nowak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-05 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 85018
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 15:35:07