Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna : Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( Dz.U.z 2002 r Nr 147 poz.1231 z późn.zm).

Napojem alkoholowym w rozumieniu ww ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5%.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są w ramach ustalonego przez Radę Gminy limitu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z zasadami ich usytuowania uchwalonymi przez radę.

Dla gminy Kowiesy limit punktów wynosi - 25 punktów:

 • przy sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ,
 • przy sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez organ zezwalający właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać :

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego )

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty :

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych :

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania punktów sprzedaży.

Opłatę za zezwolenia wnosi się na rachunek urzędu miasta, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości :

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata w wyżej wymienionej wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła :

 1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa-opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych przez cały rok kalendarzowy ( od stycznia do grudnia) w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem opłatę za zezwolenia mogą wnosić w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku :

 1. likwidacji punktu sprzedaży,
 2. upływu terminu ważności zezwolenia,
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w terminach określonych w ustawie.

Zezwolenie, organ zezwalający cofa w przypadku :

 

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności :
 2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw,
 3. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie,
 4. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 5. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 6. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 7. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
 8. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 9. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Wszelkich informacji dotyczących udzielania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Kowiesy udziela:
Janina Powązka – Inspektor Urzędu Gminy Kowiesy pok. 15 , I p. – tel. (0-46) 831-70-81 w godz.8.oo -16.oo (od poniedziałku do piątku).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11843
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-16 09:13

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347078
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony