Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

.

Wydawanie dowodów osobistych

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty

 

Podstawa prawna:
 

• ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r. nr 167, poz.1131ze zm.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015r.

 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212 ze zm.)

 

Zasady wydawania dowodu osobistego:

 

•dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie ,

•wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium    Rzeczypospolitej Polskiej,

•wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego ,

•wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym wertyfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,

•wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator,

•złożenie wniosku wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia,

•o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

 Załączniki:

 

•do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

•fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

•do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm,

•osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby, osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

• do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wymiana dowodu osobistego następuje w przypadku:

 

•upływu terminu ważności dowodu osobistego,

•zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany organu wydającego,

•zmiany wizerunku twarzy,

•utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

 

Obowiązki wynikające z utraty dowodu osobistego

 

•Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym, przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

•Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

•Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej.

•Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 

Termin oczekiwania na dowód osobisty- 30 dni

 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Kowiesy
pokój nr 8 (Urząd Stanu Cywilnego)
tel. (46) 831-70-81, 831-79-26
e-mail: usc@kowiesy.pl
  • autor informacji: Renata Kobus
    data wytworzenia: 2018-01-01
  • opublikował: Radosław Maros
    data publikacji: 2006-05-13 19:10
  • zmodyfikował: Radosław Maros
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1523
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-01 14:50

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2348852
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 14:13

Stopka strony