Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Klauzula RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Kowiesach, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  Kowiesy jest: Wójt Gminy Kowiesy, kontakt: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, e-mail: urzad@kowiesy.pl.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Robertem Żuchowskim na adres poczty elektronicznej iod@kowiesy.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy.

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Kowiesy - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z kontekstu prawnego i będą to m. in. sprawy podatkowe, inwestycyjne, osobowe, ochrony środowiska, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z zamieszkiwania na terenie Gminy Kowiesy lub z realizowanych w gminie działań przez osoby, których dane dotyczą;
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kowiesy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych posiadają Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Kowiesach Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.

12. Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony został w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt ze stanowiskiem odpowiedzialnym za jej realizację, w Biuletynie Informacji Publicznej, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: inspektor ochrony danych osobowych
  data wytworzenia: 2021-08-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-25 10:45

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9421
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 09:55:51