Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Sprzedaż uszkodzonej przyczepy rolniczej jednoosiowej

Kowiesy, dnia 02.12.2016 r.

DWG.ZP.1.2016

ZAWIADOMIENIE

o braku rozstrzygnięcia postępowania

Dotyczy: Otwartego konkursu ofert na sprzedaż zbędnego składnika majątku – przyczepy rolniczej jednoosiowej.

            Wójt Gminy Kowiesy zawiadamia, iż w otwartym konkursie ofert na sprzedaż zbędnego składnika majątku – przyczepy rolniczej jednoosiowej, w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie sprzedażowe nie zostało rozstrzygnięte.

 

Wójt Gminy Kowiesy

/-/ Jarosław Pepka

 

Gmina Kowiesy informuje o przeznaczeniu do sprzedaży zbędnego składnika majątku – przyczepy rolniczejjednoosiowej

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Kowiesy Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418

2. Przedmiot sprzedaży:

- rodzaj pojazdu: przyczepa rolnicza jednoosiowa;
- ładowność: 3,5 t;
- długość: około 2 m;
- wywrot: tak;
- homologacja: nie;
- stan: uszkodzona.

OPIS:
Gmina Kowiesy zaprasza do składania ofert na zakup zbędnego składnika majątku – przyczepy rolniczej jednoosiowej.

Sprzedawana przyczepa jednoosiowa uległa uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego.

Aktualny stan techniczny:

- uszkodzona rama nośna,
- uszkodzona jedna burta – pogięta,
- uszkodzona jedna opona,
- pozostałe burty oraz podłoga w zadowalającym stanie technicznym,
- sprawny siłownik,
- sprawna oś.

Przedmiot sprzedaży można oglądać oraz zapoznać się z jego stanem technicznym pod adresem Wędrogów 28, 96-111 Kowiesy, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Urzędu Gminy Kowiesy ds. infrastruktury, tel. (46) 831-70-26 w. 34.

3. Cena wywoławcza sprzedaży -  3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100).

4.  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty cenowej w terminie do dnia 01.12.2016 r. do godz. 10:30.

2) Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta:

- osoby fizyczne (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon),
- pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),

b) datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej,
c) oferowaną cenę,
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

3) wzór formularza ofertowego w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać
w Urzędzie Gminy Kowiesy pok. Nr 7 (parter) lub ze strony internetowej bip.kowiesy.pl

4) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
5) Oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

"OFERTA NA ZAKUP PRZYCZEPY ROLNICZEJ JEDNOOSIOWEJ"

- nie otwierać przed dniem 01.12.2016 r. godz. 11:00

 

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, sekretariat.

6) oferta zostanie odrzucona jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

5. Pozostałe informacje:
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.12.2016 r. o godz. 11:00 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy w pok. nr 1 (sala konferencyjna, parter);

2)  Przedmiot sprzedaży zostanie sprzedany za najwyższa zaoferowaną cenę;

3) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy sprzedającego:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Kowiesy

83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedającego;

4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu ceny nabycia składnika majątku ruchomego na wskazany rachunek bankowy jednostki;

5) W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja zorganizuje dodatkową licytację ustną dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200zł. Komisja zawiadomi oferentów o których mowa powyżej o terminie licytacji;

6) Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane;

7) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8) Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Kowiesy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kowiesy. 

Zdjecia przyczepy - https://goo.gl/photos/nsYJK8SUHpf2gGmn9

 

Załączniki:

Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20485
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 15:48:17