Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E  

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kowiesy następujących uchwał:

 

1. Nr XXXVII/195/10 Rady Gminy Kowiesy z dnia 3 sierpnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla terenów części wsi Lisna – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 65 (część); 68/1; 68/2, 69/1; 69/2; 70/1; 70/3; 70/4; 76/1; 76/2; 76/3część),

2. Nr XXXVII/196/10 z dnia  3 sierpnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla terenów części wsi Lisna – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:58; 59/1; 59/2; 59/3; 60; 61; 65 (część),

 3. Nr XXXVII/196/10 z dnia  3 sierpnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy dla terenów części wsi:

 Zawady – działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 44/4 (część); 202/1; 202/2 (część); 202/3; 203/3; 203/4 (część); 203/5; 204/3; 204/4 (część); 204/5; 205/1; 205/7; 205/8 (część); 205/9; 205/10 (część); 205/11; 206/1; 206/7;206/8 (część); 209/2; 209/3 (część); 209/4; 210/1; 210/2 (część); 210/3; 211/1, 211/2 (część), 211/3,212/1, 212/2 (część), 212/3, 213/2 (część), 213/4, 213/5,213/6, 214/1, 214/2 (część), 214/3, 215/1, 215/2 (część), 215/3, 219/5, 219/7, 219/8, 219/9, 219/10, 219/11, 219/12, 219/13, 267/1, 267/3, 267/4 (część), 267/5;

Wola Pękoszewska – działka nr ewid.27;

Chrzczonowice – działki nr ewid. 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 73/1, 73/2, 72/1, 72/2 (część), 72/3, 173/1,173/2 oraz działka nr ewid.113.

Przedmiotem projektów planów, o których mowa w pkt 1 i 2 jest przede wszystkim ustalenie przeznaczenia terenu  i warunków dla realizacji zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej i zagrodowej, w pkt 3 jest ustalenie przeznaczenia terenu i warunków dla realizacji zabudowy usługowej, produkcyjnej, obsługi rolnictwa, składów magazynów, transportów i motoryzacji.

 Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektów wyżej wymienionych planów, w ramach których będą sporządzane prognozy oddziaływania na środowisko.

 Z dokumentacją  sprawy (w.w. uchwałami)  można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowiesy, pokój Nr 12. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 10 września 2010 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Wnioski mogą być składane:

 - na piśmie do sekretariatu Urzędu Gminy Kowiesy, pokój Nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kowiesy, 96-111 Kowiesy

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy,

 - za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001  r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail:  urzad@kowiesy.pl.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kowiesy.

 Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                               Wójt Gminy Kowiesy

                                                                    mgr inż. /-/ Andrzej Józef Luboiński

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
    data wytworzenia: 2010-08-17
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-08-17 10:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25