Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 i Nr 6, poz.41 z 2004 r. ze zm.) oraz art.39 ust.1, w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 r. Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Kowiesy zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacjią w.w. projektu studium.Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją wyłożone będą w siedzibie Urzędu Gminy Kowiesy (pokój nr 12) w terminie od dnia 22 stycznia 2010 r. do dnia 22 lutego 2010 r.w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie tut.Urzędu w dniu 8 lutego 2010 r. o godz.12.00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kowiesy na piśmie, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2010 r.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do dokumentacji studium w terminie do dnia 15 marca 2010 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej i ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowiesy.

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                          /-/Andrzej Józef Luboiński           Kowiesy, dnia 05.01.2010 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-01-05 09:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44244
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25