Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A III/16/2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej obowiązującej
na terenie gminy Kowiesy w 2003 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / j. t Dz.U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271/ w związku z art. 18 i art.19 punkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /j. t z Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , i Nr 200, poz. 1683/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe i ustala się jej stawki:
1/ za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego w wys. 30 zł.
2/ za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego w wys. 80 zł.
3/ za sporządzenie testamentu przed Wójtem bądź Sekretarzem Gminy
w wys.20zł

§ 2. Ustalone w § 1 opłaty administracyjne płatne są w kasie Urzędu Gminy przed wydaniem dokumentów wymienionych w § 1 a dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/152/2001 Rady Gminy w Kowiesach z dnia  6 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej obowiązującej na terenie gminy w 2002 roku.
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Soczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-08 15:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19891
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:04:24