Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/22/2002
RADY GMINY w KOWIESACH
z dnia 13 grudnia 2002 roku.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 , poz. 984/ oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U z 2002 r. Nr 9,poz. 84, Nr 200, poz.1683/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wwieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łacznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki potaku określa Załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.
7) od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływy na środowisko stawki podatku okresla Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§2.
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do celów ochrony prezciwpożarowej i służące do wykonania zadań gminy.

§3. Traci moc uchwała Nr XXIX/150/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2002 r.

§4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchyla się uchwałę Nr III/14/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku podjętą w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7710
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:03:02