Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VII/34/2003
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 4 marca 2003 roku.


w sprawie ustalenia Statutu Gminy.

Na podstawie art. 3 i 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/45/96 Rady Gminy Kowiesy z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowiesy (Dz.Urz. Województwa SkierniewickiegoNr 19, poz. 147) Uchwała Nr
XXXV/100/1998 Rady Gminy Kowiesyz dnia 1998 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/45/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Województwa Skierniewickiego Nr 12, poz.112) Uchwała Nr XXVII/140/2001 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 sierpnia 2001 zieniajaca Uchwałę Nr XVIII/45/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 253 poz. 4051).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:58:36