Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VIII/38/2003
RADY GMINY W KOWIESACH

z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie utworzenia sołectwa Chojnatka


Na podstawie art. 5 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, po. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1804/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Uwzględnić inicjatywę mieszkańców wsi Chojnatka i odłączyć je od sołectwa Chojnata obejmującego wsie:Chojnata, Chojnatka.

§ 2. Utworzyć sołectwo Chojnatka obejmujące wieś Chojnatka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr Vi/24/2003 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia sołectwa Chojnatka.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:57:00