Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A XV/ 72 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku


w sprawie  uchwalenia opłaty administracyjnej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568/ w związku z art. 18 i art.19 punkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 , i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe i
ustala się stawki:
1/ za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40 zł.
2/ za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 80 zł.

§ 2. Ustalone w § 1 opłaty administracyjne płatne są w kasie Urzędu Gminy, przed wydaniem dokumentów wymienionych w § 1, a dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/16/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej obowiązującej na terenie gminy w 2003 roku.

§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Soczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25342
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23