Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XV/ 71 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Kowiesy:
1. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki - 4,00 zł
2. Przy sprzedaży ze straganów i stoisk
a/ zajmujących powierzchnię do 8 m2 - 7,00zł
b/ zajmujących powierzchnię powyżej 8 m2 - 10,00zł
3. Przy sprzedaży z samochodów:
a/ samochód osobowy - 6,00 zł
b/ samochód ciężarowy - 12,00 zł
4. Za zajęcie placu do prowadzenia gier loteryjnych i strzelnic - 10,00 zł

§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty w formie inkasa.
2.Na inkasenta wyznacza się Panią Lidię Bilską - pracownika Urzędu Gminy.
3.Inkasent rozlicza się miesięcznie z zainkasowanych kwot.
4.Wynagrodzenie dla inkasenta ustala się w wysokości 20% od zainkasowanej kwoty.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr III/17/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie uchwalenia opłaty targowej na terenie gminy Kowiesy w 2003 roku.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26484
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23