Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XV/ 70 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586/ oraz art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966/


Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.
Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2)
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3)
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4)
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
5)
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
6)
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik Nr 6
do niniejszej uchwały.
7)
od autobusów, w tym że w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej i służące do wykonywania zadań gminy, z wyjątkiem określonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3.Traci moc uchwała Nr IV/22/2002 z dnia 13grudnia 2002 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kowiesy w 2003 r.

§ 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2004 roku .

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25344
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23