Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XV/69/03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568/ w związku z art. 5 ust. 1, art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953/


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni - 3,41 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- od 1 m2 powierzchni - 0,08 zł
2. od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 13,50 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,11 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,49 zł
e/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,00 zł
- domki letniskowe od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

§ 2. 1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1) budynki gospodarcze lub ich części położone na działkach, które pozostały w wyniku przekazania gospodarstw rolnych w zamian za rentę lub emeryturę z wyłączeniem budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą.
2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby:
- wykonywania zadań statutowych gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
- garaże w gospodarstwach rolnych,
3) sieci rozdzielcze wody służące do zaspokajania zbiorczych potrzeb mieszkańców gminy, zgodnie z zadaniami gminy,
4) grunty służące na cele upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, wynikające z zadań statutowych gminy,
5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane do celów przeciwpożarowych i służące do wykonywania zadań gminy, z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą.


§ 3.Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób
prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia
10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w 2003 roku.


§ 6.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 08:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26646
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23