Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XV/ 68 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny .


Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 707, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 6, ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym / Dz. U Nr 200, poz. 1682/,


Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.
1.Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.


§ 2. Uchyla się uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 13 grudnia 2002r.


§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23