Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XV/ 67 /03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy
do naliczania podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art.6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz.3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr110, poz. 1039/


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Obniża się średnią cenę skupu żyta z 34,57,- zł  za 1q ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. / M.P Nr 49, poz. 771/ do ceny 34,00,- za 1q.
2.Ustalona w ust. 1 cena skupu żyta stanowi podstawę do naliczania
podatku rolnego.


§ 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.
Traci moc Uchwała Nr III/11/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego w 2003 roku.


§ 5.Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.


Przewodniczacy
Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:25
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25337
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23