Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/78/03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Urzędowi Gminy Kowiesy taryfę za wodć pobieranŕ z komunalnych urzŕdzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodć w wysokoúci 1,80 zů. za 1 m ł wody (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XV/74/2003 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za pobieraną wodę z komunalnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę na terenie gminy Kowiesy w 2003 r.

§ 4.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-30 13:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7927
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:30:43